20 ಪುಸ್ತಕ, 1 ವರ್ಷ !

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ (ಓದುವುದು), ಮುಂದುವರಿಯಲು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ..

29 Jul 2021

Keywords
E-Book
Writing

Fueler top Icons

We are not just another social platform

We aspire to become a platform that inspire you to create and helps you become self reliant with your skills and proof of work.

CTA msg box Fueler